arm of a delta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm of a delta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm of a delta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm of a delta.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm of a delta

    * kỹ thuật

    nhánh châu thổ

    nhánh sông đồng bằng