arm and sideline products nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm and sideline products nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm and sideline products giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm and sideline products.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm and sideline products

    * kinh tế

    phó phẩm nông nghiệp