arm (rocker) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm (rocker) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm (rocker) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm (rocker).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm (rocker)

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cần mở súp páp