an engine oil level check nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

an engine oil level check nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm an engine oil level check giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của an engine oil level check.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • an engine oil level check

    * kỹ thuật

    ô tô:

    kiểm tra mực dầu động cơ