anon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anon.

Từ điển Anh Việt

 • anon

  /ə'nɔn/

  * phó từ

  không bao lâu nữa; lập tức, tức thì, tức khắc

  ever and anon

  thỉnh thoảng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anon

  at another time

  ever and anon

  (old-fashioned or informal) in a little while

  see you anon