anonymous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anonymous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anonymous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anonymous.

Từ điển Anh Việt

 • anonymous

  /ə'nɔniməs/

  * tính từ

  giấu tên; vô danh; nặc danh

  to remain anonymous: giấu tên

  an letter: lá thư nặc danh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anonymous

  * kỹ thuật

  nặc danh

  toán & tin:

  dấu tên

  y học:

  không tên, vô danh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anonymous

  having no known name or identity or known source

  anonymous authors

  anonymous donors

  an anonymous gift

  Synonyms: anon.

  Antonyms: onymous

  not known or lacking marked individuality

  brown anonymous houses

  anonymous bureaucrats in the Civil Service