anonymous user nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anonymous user nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anonymous user giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anonymous user.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anonymous user

    * kỹ thuật

    người dùng nặc danh