anti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti.

Từ điển Anh Việt

 • anti

  * giới từ

  chống lại

  tiền tố

  đối lập, chống lại

  ngược, trái với

  phòng ngừa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anti

  a person who is opposed (to an action or policy or practice etc.)

  the antis smelled victory after a long battle

  not in favor of (an action or proposal etc.)

  Antonyms: pro