antilog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antilog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antilog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antilog.

Từ điển Anh Việt

  • antilog

    * danh từ

    xem antilogarithm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antilog

    Similar:

    antilogarithm: the number of which a given number is the logarithm