antirad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antirad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antirad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antirad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antirad

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    antirad