antiform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiform.

Từ điển Anh Việt

  • antiform

    phản dạng