antifoam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antifoam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antifoam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antifoam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antifoam

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất chống nổi bọt