antifoam agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antifoam agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antifoam agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antifoam agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antifoam agent

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất chống bọt