antigone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antigone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antigone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antigone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antigone

    (Greek mythology) the daughter of King Oedipus who disobeyed her father and was condemned to death

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).