antidrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antidrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antidrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antidrum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antidrum

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    không lọt âm