any nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

any nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm any giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của any.

Từ điển Anh Việt

 • any

  /'eni/

  * tính từ

  một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi)

  have you any book(s)?: anh có quyển sách nào không?

  tuyệt không, không tí nào (ý phủ định)

  I haven't any penny: tôi tuyệt không có đồng xu nào

  to prevent any casualtry: tránh không bị thương tổn

  bất cứ (ý khẳng định)

  at any time: vào bất cứ lúc nào

  you may ask any person about it: anh có thể hỏi bất cứ người nào về việc ấy

  * đại từ

  một, một người nào đó, một vật nào đó (trong câu hỏi)

  is there any of them there?: có ai trong bọn họ ở đây không?

  không chút gì, không đứa nào (ý phủ định)

  I cannot find any of them: tôi không tìm thấy một đứa nào trong bọn chúng

  bất cứ vật gì, bất cứ ai (ý khẳng định)

  choose any of these books: anh có thể chọn bất cứ quyển nào trong những quyển sách này

  * phó từ

  một, chút nào, một tí nào (trong câu phủ định, câu hỏi dạng so sánh)

  is that any better?: cái đó có khá hơn chút nào không?

  I can't speak any plainer: tôi không thể nói rõ hơn được nữa

  hoàn toàn

  it did not matter any: vấn đề hoàn toàn không đáng kể; việc hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì

 • any

  bất kỳ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • any

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bất kỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • any

  one or some or every or all without specification

  give me any peaches you don't want

  not any milk is left

  any child would know that

  pick any card

  any day now

  cars can be rented at almost any airport

  at twilight or any other time

  beyond any doubt

  need any help we can get

  give me whatever peaches you don't want

  no milk whatsoever is left

  Synonyms: whatever, whatsoever

  to any degree or extent

  it isn't any better