any type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

any type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm any type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của any type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • any type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bất cứ loại nào