anywise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anywise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anywise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anywise.

Từ điển Anh Việt

  • anywise

    /'eniwais/

    * phó từ

    tuỳ tiện thế nào cũng được, cách nào cũng được

    tuyệt đối, tuyệt nhiên (trong câu phủ định)