anyone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anyone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anyone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anyone.

Từ điển Anh Việt

  • anyone

    /'eniwʌn/

    * đại từ

    người nào, ai

    bất cứ người nào, bất cứ ai