any-(prefix) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

any-(prefix) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm any-(prefix) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của any-(prefix).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • any-(prefix)

    * kỹ thuật

    bất cứ...nào