any good brand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

any good brand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm any good brand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của any good brand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • any good brand

    * kinh tế

    bất kỳ hiệu nào tốt