any-and-all bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

any-and-all bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm any-and-all bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của any-and-all bid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • any-and-all bid

    a takeover bid where the acquirer offers to buy any and all shares outstanding

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).