an adjusting nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

an adjusting nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm an adjusting nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của an adjusting nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • an adjusting nut

    * kỹ thuật

    đai ốc điều chỉnh

    cơ khí & công trình:

    đai ốc tròn