all together nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all together nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all together giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all together.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • all together

  all at the same time

  Let's say `Yes!' all at once

  Synonyms: all at once

  used of a group whose members acted or were acted upon collectively and when `all' and `together' can be separated by other words

  they were herded all together

  they were all herded together

  the books lay all together in a heap

  the books all lay together...

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).