all get out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all get out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all get out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all get out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • all get out

    Similar:

    billyo: an unimaginably large amount

    British say `it rained like billyo' where Americans say `it rained like all get out'

    Synonyms: billyoh, billy-ho

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).