algebraic theory of numbers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic theory of numbers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic theory of numbers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic theory of numbers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic theory of numbers

    * kỹ thuật

    lý thuyết đại số các số