algebraic correspondence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic correspondence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic correspondence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic correspondence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic correspondence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tương ứng đại số