algebraic (al) function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic (al) function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic (al) function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic (al) function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic (al) function

    * kinh tế

    hàm đại số

    * kỹ thuật

    hàm đại số