air force research laboratory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air force research laboratory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air force research laboratory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air force research laboratory.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • air force research laboratory

    a United States Air Force defense laboratory responsible for discovering and developing and integrating fighting technologies for aerospace forces

    Synonyms: AFRL

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).