add operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add operation

    * kỹ thuật

    phép cộng

    điện tử & viễn thông:

    thao tác bổ sung