actual water income nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual water income nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual water income giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual water income.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual water income

    * kỹ thuật

    lượng nước đến có ích

    lượng nước đến thực