actual speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual speed

    * kỹ thuật

    tốc độ thực