actual code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual code.

Từ điển Anh Việt

  • actual code

    (Tech) mã thực, mã tuyệt đối