actual power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual power.

Từ điển Anh Việt

  • actual power

    (Tech) công suất hữu hiệu, công suất thực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual power

    * kỹ thuật

    công suất thực