actual energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual energy

    * kỹ thuật

    động năng

    năng lượng thực