actual cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual cut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual cut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự cắt thực hành

    trình cắt thực