actual profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual profit

    * kinh tế

    lợi nhuận thực tế

    thực lãi