actual source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual source

    * kỹ thuật

    nguồn thực