actual gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual gas

    * kỹ thuật

    khí thực