actual order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual order

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự đặt hàng chắc chắn