actual key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual key

    * kỹ thuật

    khóa thực