actual recipient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual recipient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual recipient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual recipient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual recipient

    * kỹ thuật

    người nhận thực