actual gross weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual gross weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual gross weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual gross weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual gross weight

    * kinh tế

    trọng lượng gộp thực tế (trọng lượng hàng cộng cả bao bì)