actual error sid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual error sid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual error sid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual error sid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual error sid

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sai số thực tế