actual deflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual deflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual deflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual deflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual deflection

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ võng thực tế