tuyệt tộc trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt tộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt tộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt tộc

    extinction of a clan