tuyệt đích trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt đích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt đích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt đích

    perfect, absolute

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt đích

    perfect, absolute