tuyệt đối là trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt đối là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt đối là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt đối là

    * ttừ

    simple