tuyệt phẩm trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt phẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt phẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt phẩm

    faultlessness, masterpiece; perfect, faultless, perfecttion