tuyệt nghệ trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt nghệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt nghệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt nghệ

    artistry; unique skill; unrivalled skill